OPŠTA PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI „RELX LOYALTY PROGRAM”

1.1. Ova opšta pravila programa lojalnosti „RELX LOYALTY PROGRAM“ (u daljem tekstu: „Pravila“) regulišu realizaciju programa lojalnosti pod nazivom „RELX LOYALTY PROGRAM“ (u daljem tekstu: „Program lojalnosti“) koji sprovodi privredno društvo Relx distribution see doo Beograd.

1.2. Relx distribution see doo Beograd je provajder Programa lojalnosti (u daljem tekstu: „Provajder“).

1.3. Program lojalnosti predstavlja poseban poslovni odnos između Provajdera i njegovih kupaca koji su registrovani članovi u Programu lojalnosti (u daljem tekstu: „Članovi“), u vezi sa kojim se, pored opštih uslova poslovanja Provajdera, primenjuju i ova Pravila.

1.4. Program lojalnosti ima za cilj uspostavljanje dugoročnog odnosa Provajdera sa svojim kupcima koji registrovanim članovima kao učesnicima u Programu lojalnosti, omogućava ostvarivanje posebnih pogodnosti za kupovinu roba/usluga Provajdera, zasnovanih na lojalnosti Članova.

1.5. Član može postati svako fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koje uspešnim popunjavanjem registracione forme u maloprodajnom objektu ili prihvatanjem da se koriste podaci uneti na website-u www.relxshop.rs, po unosu loyalty kupona (u daljem tekstu: „Pristupnica“) sa svim neophodnim podacima i saglasi se sa Opštim Pravilima u čijem su delu naznačena ova pravila loyalty programa. Provajder zadržava pravo da odbije registraciju Člana i pristupanje Programu lojalnosti bilo kom licu, po sopstvenoj diskrecionoj odluci.

1.6. Provajder može u svakom momentu obustaviti dalju realizaciju Programa lojalnosti, izmeniti ili staviti van snage Pravila, bez bilo kakvih obaveza prema Članovima, o čemu će Članovi biti obavešteni putem isticanja obaveštenja na web sajtu: www.relxshop.rs i/ili slanjem obaveštenja na email adresu Članova navedenu u Pristupnici.

1.7. Članovi koji nisu imali kupovina duže od 12 meseci, mogu biti isključeni iz Programa lojalnosti putem deaktivacije naloga usled nekorišćenja, čime prestaju i važenje njihovih eventualnih akumuliranih benefita.

1.8. Prijavu zloupotreba, reklamacije u vezi sa Programom lojalnosti, zahtev za brisanje iz članstva, kao i odgovore na sva pitanja vezana za realizaciju Programa lojalnosti, Član može dobiti putem telefona naznačenog na website-u www.relxshop.rs, radnim danima u vremenu od 08h pa do 16h, ili slanjem email-a na adresu office@relx-distribution.rs.

  1. PROGRAM LOJALNOSTI – RANGOVI I POENI

2.1. Učešćem u Programu lojalnosti, Članovi stiču mogućnost na ostvarivanje popusta prilikom kupovine robe u online prodavnici Provajdera. Svaki Rang nosi različit % povrata sredstava od kupovine u vidu umanjenja ukupne cene kupovine.

2.2. Rangovi i kvalifikacioni uslovi za Rangove su sledeći:

  • INICIJALNI NIVO – Članovi dobijaju automatski ovaj rang nakon registracije u Program lojalnosti, čime dobijaju jednokratan popust od 33% na ukupan iznos prve kupovine.
  • POVREMENI STIMULATIVNI NIVO – Članovi povremeno dobijaju mogućnost ostvarivanja popusta od 10% do 50% (prema programu i biznis planu Relx distribution see doo Beograd)
  1. PROGRAM LOJALNOSTI – KUPONI

3.1. Kao deo benefita Programa lojalnosti, Provajder emituje, a Članovi mogu koristiti  kupone koji Članovima donose pogodnosti u vidu umanjenja cena pojedinih artikala, kompletnih kategorija i/ili kompletnog računa.

3.2. Članovi imaju uvid u dostupne kupone preko „loyalty widgeta“ i na profilnoj stranici na www.relxshop.rs ili maloprodajnom objektu..

3.3. Da bi Član iskoristio kupon, on mora prilikom kupovine uneti jedinstveni kod kupona u posebno definisano polje u okviru online prodavnice www.relxshop.rs i potvrditi korišćenje kupona. Time proihvata da se njegovi lični podaci arhiviraju u bazu Loyalty članova.

  1. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Ova Pravila stupaju na snagu 14.09.2023.. godine i primenjuju na sve Članove i do izmene Pravila, donošenja novih ili stavljanja van snage Pravila.

4.2. U slučaju izmene ili donošenja novih Pravila, odnosno stavljanja van snage Pravila, prekida i obustave realizacije Programa lojalnosti, kao i privremenog ili trajnog isključenja Članova iz Programa lojalnosti, Provajder nema bilo kakve obaveze prema Članovima, uključujući ni obaveze po osnovu prikupljenih poena, niti po bilo kom drugom osnovu.

 

RELX DISTRIBUTION SEE DOO BEOGRAD